Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu to podstawowa nauka leśna, określająca zasady postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego. Obejmuje reguły, metody i techniki odnawiania i pielęgnowania lasu, jak również zalesiania powierzchni nieleśnych, opiera się na szerokich podstawach przyrodniczych.

Każdego roku wczesną wiosną w lasach rozpoczynają się prace odnowieniowo - zalesieniowe. Czym różni się odnowienie od zalesienia? Otóż odnowienie jest to wprowadzanie młodego pokolenia lasu na powierzchnię dotychczasowych drzewostanów usuniętych w toku użytkowania (cięcia odnowieniowe) lub zniszczonych przez klęski żywiołowe, np.: pożar, wiatry. Przy czym odnowienie może być naturalne i sztuczne. Naturalne odnowienie to nowe pokolenia lasu powstałe w wyniku samosiewu, w którym jedynie poprzez odpowiednią pielęgnację poprawia się warunki wzrostu i rozwoju młodych drzewek.

W naszych lasach w zdecydowanej większości stosuje się odnowienie sztuczne.

Natomiast odnowienie sztuczne polega na posadzeniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni młodych drzewek wyhodowanych wcześniej na szkółce leśnej. W naszych lasach w zdecydowanej większości stosuje się odnowienie sztuczne, czyli materiał sadzeniowy (sadzonki drzew i krzewów leśnych) sadzimy w jamkę wykopaną szpadlem lub kosturem. Nadleśnictwo Runowo korzysta z sadzonek wyhodowanych we własnej szkółce. 

fot. Tomasz Stasiak
Zalesienie polega natomiast na założeniu upraw leśnych na gruntach dotychczas użytkowanych rolniczo lub nieużytkowanych, czyli na gruntach, które wcześniej lasem nie były.
 
Odnowienia są jednym z ważniejszych zadań gospodarki leśnej, ponieważ dzięki nim możliwe jest zachowanie ciągłości istnienia lasów. Wprowadzenie młodego pokolenia lasu na miejsca gdzie, został on wcześniej wycięty jest również obowiązkiem leśników.
 
W tym roku w Nadleśnictwie Runowo pod odnowienia przygotowano 91,07 ha powierzchni. Na ten rok nie zaplanowano żadnych zalesień. Dla każdej powierzchni indywidualnie projektuje się skład gatunkowy, który jest uzależniony od warunków glebowych, wodnych, klimatycznych, a także od ukształtowania terenu. Wszystkie te zabiegi mają na celu uzyskanie drzewostanów o odpowiednim składzie gatunkowym i formach zmieszania np.: grupowe, drobno kępowe, kępowe, jednostkowe. Drzewostany, które nie zapewniają możliwości realizacji celów trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, określonych w ustawie o lasach i w obowiązującym planie urządzania lasu, podlegają przebudowie. Przebudowy dokonuje się również na terenie naszego Nadleśnictwa poprzez wybór odpowiedniej rębni – sposobu wycinki drzewostanu, wprowadzanie drugiego piętra, dolesianie luk.
 
W tym roku w Nadleśnictwie Runowo pod odnowienia przygotowano 91,07 ha powierzchni.
W zależności od wieku drzewostanu prowadzi się w nim różne zabiegi. Są to między innymi: pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, trzebieże wczesne, trzebieże późne. Wszystkie te zabiegi prowadzone kolejno i dostosowane do poszczególnych etapów życia drzewostanu mają na celu wspomagać jego rozwój. Terminowo i prawidłowo przeprowadzone cięcia zapewniają szybszy przyrost masy i wzrost drzew. Celem jest, aby przetrwały osobniki najlepsze, najsilniejsze, które obficie obrodzą i dadzą początek kolejnym pokoleniom lasu.
 
W 2017 roku w Nadleśnictwie Runowe zaplanowano do wykonania:
519,74 ha – pielęgnowania gleby, 51,79 ha – czyszczeń wczesnych, 212,14 ha – czyszczeń późnych, 171,89 ha – trzebieży wczesnych i 684,21 ha – trzebieży późnych.
 
Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Zasady hodowli lasu