Zasoby leśne

Kompleksy leśne nadleśnictwa charakteryzują się znacznym rozdrobnieniem (200 obiektów) i dość małą powierzchnią. Blisko 70 % z nich ma powierzchnię poniżej 20 ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu to podstawowa nauka leśna, określająca zasady postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego. Obejmuje reguły, metody i techniki odnawiania i pielęgnowania lasu, jak również zalesiania powierzchni nieleśnych, opiera się na szerokich podstawach przyrodniczych.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Zasadniczym celem gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Runowo jest zachowanie zwierzyny jako integralnej części środowiska leśnego.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Runowo stanowi jedną z wielu jednostek podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i jako taka posiada 'certyfikat QUALIFOR dobrej gospodarki leśnej oraz międzynarodowy znak towarowy FSC' numer SGS-FM/COC-0916 nadany dnia 7 marca 2002 roku.