Lista aktualności Lista aktualności

11 sierpnia 2017 roku

Tę datę zapamiętamy na długo. Huragan, który trwał około czterdziestu minut, dokonał spustoszeń w naszych lasach.

Uszkodzeniu uległy lasy na terenie leśnictw:

1. Runowo Młyn,

2. Witosław,

3. Dąbrowice,

4. Drzewianowo,

5. Komierowo,

6. Świdwie,

7. Wąwelno.

Ocalały lasy w leśnictwach: Chłopigost,  Dąbie,  Nowy Dwór.

Największe szkody powstały w leśnictwie Wąwelno. Jest to leśnictwo o największym udziale gatunków liściastych.

Następnego dnia po huraganie, w dniu 12 sierpnia 2017 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Runowo wydał zarządzenie nr 21/2017 „w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasów w Nadleśnictwie Runowo”. Zakaz wstępu dotyczy wyłącznie siedmiu leśnictw, w których wystąpiły szkody, w pozostałych trzech leśnictwach zakaz wstępu nie obowiązuje. Zakaz ten został wydany w trosce o bezpieczeństwo ludzi. Wiele drzew jest pochylonych, złamanych, wyrwanych z korzeniami. Drzewa nadal same się przewracają, szczególnie w czasie wiatru – nawet bardzo słabego. Spadają też nadłamane gałęzie. Wszyscy pracownicy lasów w czasie pracy używają hełmów ochronnych i odblaskowych kamizelek. To są niezbędne elementy służące bezpieczeństwu pracowników lasów. 

Leżące drzewa stanowią ogromne zagrożenie pożarowe.

Wszystkie kompleksy leśne, do  których jest zakaz wstępu, zostały oznakowane odpowiednimi, dobrze widocznymi tablicami. Dodatkowo, nieudostępnione drogi leśne na terenach po huraganowych oznakowano białoczerwonymi taśmami ostrzegawczymi.

W pierwszych dniach po huraganie nasze prace polegały na sprawdzeniu stanu leśniczówek, budynków gospodarczych, określeniu obszarów dotkniętych huraganem, sprawdzeniu czy na drogach publicznych przebiegających przez lasy nie znajdują się uwięzione pojazdy z rannymi. Przystąpiono do udrożnienia dróg do leśniczówek i osad położonych na terenie lasów, udzielano pomocy służbom przywracającym energię elektryczną i łączność telefoniczną. Do większości leśniczówek, po oczyszczeniu dróg, dostarczono generatory prądotwórcze. Możliwy jest już dojazd do wszystkich punktów czerpania wody. 

Łączna masa powalonych drzew to ok. 660 000 m3. Jest to ok. 10-letnie pozyskanie drewna we wszystkich cięciach (wykonanych zgodnie z zatwierdzonym planem Urządzania Lasu  dla Nadleśnictwa Runowo).

 Zniszczeniu uległo wiele drzew – pomników przyrody. Zniszczony jest rezerwat przyrody „Wąwelno”, uszkodzone są drzewa w rezerwacie „Bagno Głusza”.

W ciągu najbliższych lat planujemy dokonać odnowień (posadzić las w miejscu zniszczonego) na powierzchni aż 2200 ha!

W razie wątpliwości, czy do danego lasu można się udać (np. na grzyby) prosimy telefonować do miejscowego leśnictwa, albo do Nadleśnictwa Runowo – tel. 52 389 63 21.

Wejście na teren objęty kataklizmem grozi śmiercią. Wjazd na każdą drogę leśną która nie jest udostępniona do ruchu (i oznakowana odpowiednimi tablicami)  jest zabronione.